Επιστολή Ευρωβουλευτών προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για Ευρωομόλογα

677

Οι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία κατέθεσαν από κοινού με 33 ακόμη Ευρωβουλευτές από τις πολιτικές ομάδες της ευρωαριστεράς (GUE/NGL) και των Πρασίνων επιστολή προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel σχετικά με την ανάγκη δημιουργίας ευρωομολόγων για την εξασφάλιση της αμοιβαιοποίησης του χρέους σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές.

SYRIZA MEP

Οι ευρωβουλευτές στην επιστολή τους απορρίπτουν τις λογικές της λιτότητας που εφαρμόστηκαν στο παρελθόν και τονίζουν ότι κανένα κράτος δεν μπορεί να σηκώσει μόνο του βάρος των συνεπειών αυτής της πανδημίας. Αυτή η άνευ προηγουμένου κατάσταση δοκιμάζει την ίδια συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την διασφάλιση των δηλωμένων αρχών της, ιδίως αυτή της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών. Στην επιστολή τους υπογραμμίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προτείνει βραχυπρόθεσμα μέτρα για την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών και την προστασία των εργαζομένων κατά τη διάρκεια αυτής της έκτακτης ανάγκης για την υγεία, καθώς και να συμφωνήσει σε ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο για την τόνωση της οικονομίας και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της κρίσης. Το κόστος ενός δισταγμού μπορεί να μην είναι αναστρέψιμο.

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της Επιστολής:

Dear Mr Michel,
The number of deaths due to the COVID-19 pandemic keeps growing in the European Union.
Overcoming this crisis and its social and economic consequences will be a challenge that will
shape the policies of all Member States in the upcoming years. This unprecedented situation
tests the internal cohesion of the Union and the guarantee of its declared principles,
particularly solidarity between States.

Spain’s health authorities have used a very clear slogan: “we will only stop this virus together”. We believe this unity is also fundamental amongst Member States. This is a
completely exceptional situation and we therefore need exceptional measures. This is the
moment for a unified, strong, and effective answer to the upcoming crisis.

In this scenario, the European Union should be putting forward short-term measures to
strengthen public services and protect workers during this health emergency, as well as
agreeing on a mid-term plan to stimulate the economy and minimize the impact of the crisis.
The European Union should never have to look for medical supply or life-saving medicines
outside its own borders. We will only achieve this through public investment in our own
productive sector.

This is not the time to return to austerity. The Commission has understood this well and
suspended the Stability and Growth Pact for the first time in its history. Every one of the
Member States in the Council must take not and not impose cuts on countries that are
already in difficult conditions.

We cannot repeat the mistakes of 2008 and condition any type of support to budgetary cuts. The people of Europe would not understand an attack on the public sector in a moment in which it has proved essential.

This is why we urge the Council to work decisively within the deadline of 15 days decided in
its last meeting for an agreement about the creation of Eurobonds to guarantee debt
mutualisation in these critical times.
No State can bear the burden of the consequences of this pandemic alone. We also need
urgently a plan to boost public spending in strategic sectors during the pandemic, but
particularly after it, in order to strengthen our health systems and stimulate our economy, a
real and green new deal putting people at the centre of policy. As even Mario Draghi, former
President of the European Central Bank, has stated, the cost of hesitation may be
irreversible.

COVID-19 affects all, it knows nothing about borders or treaties, and this is why we need the
Council to work for what other institutions and our societies have already understood.

Best regards,
1. Dimitrios Papadoulis, Vice-President of the European Parliament
2. Manon Aubry, co-president GUE/NGL
3. Martin Schirdewan, MEP co-president GUE/NGL
4. Sira Rego (Spain – GUE/NGL)
5. Manu Pineda (Spain – GUE/NGL)
6. Mª Eugenia Rodríguez (Spain – GUE/NGL)
7. Idoia Villanueva (Spain – GUE/NGL)
8. Miguel Urbán (Spain – GUE/NGL)
9. Ernest Urtasun (Spain – Greens/EFA)
10. Alvina Alametsä (Finland – Greens/EFA)
11. Rasmus Andresen (Germany – Greens/EFA)
12. Konstantinos Arvanitis (Greece – GUE/NGL)
13. Margrete Auken (Denmark – Greens/EFA)
14. Michael Bloss (Germany – Greens/EFA)
15. Marc Botenga (Belgium – GUE/NGL)
16. Saskia Bricmont (Belgium – Greens/EFA)
17. Damien Carême (France – Greens/EFA)
18. David Cormand (France – Greens/EFA)
19. Clare Daly (Ireland – GUE/NGL)
20. Oezlem Demirel (Germany – GUE/NGL)
21. Bas Eickhout (Netherlands – Greens/EFA)
22. Cornelia Ernst (Germany – GUE/NGL)
23. Alexis Georgoulis (Greece – GUE/NGL)
24. Dlaude Gruffat (France – Greens/EFA)
25. José Gusmão (Portugal – GUE/NGL)
26. Petros Kokkalis (Greece – GUE/NGL)
27. Kateřina Konečná (Czech Republic – GUE/NGL)
28. Stelios Kouloglous (Greece – GUE/NGL)
29. Elena Kountoura (Greece – GUE/NGL)
30. Marisa Matias (Portugal – GUE/NGL)
31. Martina Michels (Germany – GUE/NGL)
32. Kira Peter-Hansen (Denmark – Greens/EFA)
33. Terry Reintke (Germany – Greens/EFA)
34. Bronis Rope (Lithuania – Greens/EFA)
35. Helmut Scholz (Germany – GUE/NGL)
36. Tineke Strik (Netherlands – Greens/EFA)
37. Marie Toussaint (France – Greens/EFA)
38. Kim Van Sparrentak (Netherlands – Greens/EFA)
39. Nikolaj Villumsen (Denmark – GUE/NGL)

Η επιστολή μεταφρασμένη στα Ελληνικά:

Αγαπητέ κύριε Μισέλ,

Ο αριθμός των θανάτων λόγω της πανδημίας του κορονοϊού συνεχίζει να αυξάνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υπέρβαση αυτής της κρίσης και των κοινωνικών και οικονομικών συνεπειών της, θα αποτελέσει μια πρόκληση που θα διαμορφώσει τις πολιτικές όλων των κρατών-μελών κατά τα προσεχή έτη. Αυτή η άνευ προηγουμένου κατάσταση δοκιμάζει την εσωτερική συνοχή της Ένωσης και τις διακηρυγμένες αρχές της, ειδικά σε ό,τι αφορά στην αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών.

Οι υγειονομικές αρχές της Ισπανίας χρησιμοποίησαν ένα πολύ σαφές σύνθημα: «Θα σταματήσουμε αυτόν τον ιό, μόνο αν είμαστε ενωμένοι». Πιστεύουμε ότι αυτή η ενότητα είναι επίσης θεμελιώδης μεταξύ των κρατών-μελών. Αυτή είναι μια εξόχως ιδιαίτερη κατάσταση και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο χρειαζόμαστε έκτακτα μέτρα. Είναι η ώρα για μια ενιαία, ισχυρή και αποτελεσματική απάντηση στην επερχόμενη κρίση.

Σε αυτό το σενάριο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προτείνει βραχυπρόθεσμα μέτρα για την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών και την προστασία των εργαζομένων, κατά τη διάρκεια αυτού του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης για την υγεία, συμφωνώντας παράλληλα και σε ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο για την τόνωση της οικονομίας και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της κρίσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει ποτέ να αναζητά ιατρικό εξοπλισμό  ή φάρμακα εκτός των δικών της συνόρων. Αυτό θα το επιτύχουμε μόνο μέσω των δημόσιων επενδύσεων στον δικό μας παραγωγικό τομέα.

Δεν είναι καιρός τώρα να επιστρέψουμε στη λιτότητα. Η Επιτροπή το έχει καταλάβει αυτό καλά και ανέστειλε το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης για πρώτη φορά στην ιστορία του. Κάθε ένα από τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο πρέπει να μην λαμβάνουν και να μην επιβάλλουν περικοπές στις χώρες που βρίσκονται ήδη κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Δεν μπορούμε να επαναλάβουμε τα λάθη του 2008, υποστηρίζοντας με οποιονδήποτε τρόπο τις περικοπές του προϋπολογισμού. Οι λαοί της Ευρώπης δεν θα αντιλαμβάνονταν μια επίθεση στον δημόσιο τομέα, σε μια στιγμή κατά την οποία αυτό θα αποδεικνυόταν απαραίτητο.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο καλούμε το Συμβούλιο να εργαστεί αποφασιστικά εντός της προθεσμίας των 15 ημερών, που αποφασίστηκε στην τελευταία του συνεδρίαση, για συμφωνία σχετικά με τη δημιουργία ευρωομολόγων, που θα εγγυώνται αμοιβαιοποίηση του χρέους σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές.

Κανένα κράτος δεν μπορεί να κουβαλάει μόνο του το βάρος των συνεπειών αυτής της πανδημίας. Χρειαζόμαστε, επίσης, επειγόντως ένα σχέδιο για την ενίσχυση των δημόσιων δαπανών σε στρατηγικούς τομείς κατά τη διάρκεια της πανδημίας και ιδιαίτερα μετά το πέρας της, προκειμένου να ενισχυθούν τα συστήματα υγείας μας και να τονωθεί η οικονομία μας, μια πραγματική και πράσινη νέα συμφωνία, που θα θέτει τους ανθρώπους στο επίκεντρο της πολιτικής.

Όπως άλλωστε έχει δηλώσει και ο Μάριο Ντράγκι, πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, «το κόστος του δισταγμού μπορεί να είναι μη αναστρέψιμο». Ο κορονοϊός μας επηρεάζει όλους, δεν γνωρίζει σύνορα ή συνθήκες. Γι ‘αυτό χρειαζόμαστε το Συμβούλιο να εργαστεί για όσα άλλοι θεσμοί και οι κοινωνίες μας έχουν ήδη καταλάβει.

Letter to Michel for eurobonds