Τοποθέτηση της Ε. Κουντουρά προς τον Επίτροπο Τ. Μπρεντόν στην Επιτροπή Τουρισμού-Μεταφορών (TRAN) του Ευρωκοινοβουλίου

6478

Αγαπητέ Επίτροπε,

Η κατάσταση στον τομέα των ταξιδιών και του τουρισμού γίνεται πιο δραματική μέρα με τη μέρα. Ο ΟΟΣΑ έχει προειδοποιήσει για μείωση έως και 70% σε αυτό το οικονομικό έτος 2020. Στην Ευρώπη όπου το 10% της οικονομίας εξαρτάται από τον τουρισμό, ο WTTC υπολογίζει ότι μπορεί να χαθούν 6,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Η χώρα μου, η Ελλάδα, κατάφερε πρόσφατα να ελέγξει το δημόσιο χρέος της, χάρη σε μεγάλο βαθμό στη συμβολή του τουρισμού. Για μια τόσο εύθραυστη οικονομία, που εξαρτάται πάνω από 20% από τον τουρισμό, αυτή η νέα κρίση μπορεί να έχει απρόβλεπτες επιπτώσεις. Και μην ξεχνάμε ότι πολλές απομονωμένες περιοχές και νησιά εξαρτώνται αποκλειστικά από τον τουρισμό.

Πώς αντιμετωπίζουμε μια τέτοια κατάσταση;

Κάθε κράτος μέλος έχει λάβει μέτρα για να ανταποκριθεί στην κρίση σύμφωνα με τα εθνικά συμφέροντα και τις εξουσίες του. Εναπόκειται στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παράσχουν στρατηγικό συντονισμό, για την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και την επιβίωση του τομέα.

Θα ήθελα να διευκρινίσω τον κ. Επίτροπο ότι γι ‘αυτό χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή στρατηγική ή σχέδιο δράσης για τον τουρισμό. Ευρωπαϊκές πολιτικές και κοινές δομές που θα υποστηρίξουν τον τουρισμό στο σύνολό του, όχι μόνο ασφαλή χρηματοδότηση για εταιρείες που έχουν πρόσβαση στα εργαλεία όπως αναφέρατε ήδη.

Αυτή η επιτροπή έχει αναγνωρίσει την προστιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τουρισμό. Η ομάδα μου πρότεινε για πρώτη φορά τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων στον τουρισμό κατά την κρίση της κατάρρευσης του Thomas Cook. Δυστυχώς, αυτή η πρόταση έχει αποδειχθεί προφητική. Η πρόταση εγκρίθηκε και σας έχει προταθεί από την Tourism Task Force της επιτροπής μας, αλλά δυστυχώς απαντώντας στην επιστολή μας δεν ανταποκριθήκατε θετικά.

Αλλά πρέπει να μάθουμε ένα δυνατό μάθημα από αυτή την κρίση.

Είναι επιτακτική ανάγκη να έχουμε ένα ειδικό όριο προϋπολογισμού και ισχυρές πολιτικές για τον τουρισμό, όπως ο μηχανισμός κρίσης για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων που κανένα κράτος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνος του. Διότι, δυστυχώς, οι καταστάσεις μας δίδαξαν πόσο σημαντικό ήταν για να το αγνοούμε. Είμαι βέβαιη ότι τώρα πια είστε κι εσείς πεπεισμένος

Επομένως, κύριε Επίτροπε, θα υποστηρίξετε επιτέλους ένα μέρος του προϋπολογισμού στο επόμενο ΠΔΠ αφιερωμένο στον αειφόρο τουρισμό;

Θα ξεκινήσετε αμέσως τις εργασίες για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων στον τουρισμό;

Και τελευταίο, έχετε εκτιμήσει τις ανάγκες του τουριστικού κλάδου; Πώς θα διασφαλίσετε σε συνεργασία με τα κράτη μέλη ότι ο τομέας θα έχει τη χρηματοδότηση που χρειάζεται και ότι τα κεφάλαια υποστηρίζουν αποτελεσματικά τον τομέα έτσι ώστε να επιβιώσει από τα χειρότερα σενάρια;


η τοποθέτηση στα Αγγλικά :

Dear Commissioner,

The situation in the travel and tourism sector becomes more dramatic by the day. OECD has warned about an up to 70% decline in this economy for 2020. In Europe where 10% of the economy depends on tourism, WTTC calculates that 6.4 million jobs can be lost. My country, Greece, only recently managed to control its public debt, thanks to a big extent to the contribution of tourism. For such a fragile economy, that depends over 20% on tourism, this new crisis can have unpredictable effects. And let’s not forget that many isolated regions and islands depend exclusively on tourism.

How do we deal with such a situation?

Each Member State has taken steps to respond to the crisis according to their national interests and powers. It is up to the European institutions, the European Parliament and the European Commission to provide strategic coordination, for the effective protection of consumer rights and the survival of the sector.

I would like to clarify Mr Commissioner that this is why we need a European strategy or action plan for tourism. European policies and common structures that will support tourism as a whole, not only secure funding for companies that have access to the tools as you already mentioned.

This committee has recognised the added value of European cooperation in tourism. My group proposed for the first time the creation of a European mechanism for crisis management in tourism during the crisis of the Thomas Cook collapse. That proposal has unfortunately proven prophetic. The proposal was adopted and has been proposed to you by the tourism task force  but unfortunately in your answer to our letter you did not provide a response.

But we need to learn a strong lesson from this crisis.

It is imperative that we have a dedicated budget line and strong policies for tourism such as the crisis mechanism to deal with common problems that no single state can deal on their own. Because, unfortunately life taught us that it is too important to ignore. I am sure that now you must be also convinced.

So, Mr Commissioner, will you finally support a budget line in the next MFF dedicated to sustainable tourism?

Will you immediately start work on creating a European crisis management mechanism in tourism?

And last, have you estimated the needs of the sector? How will you ensure in cooperation with MS that the sector will have the financing it needs and that the funds effectively support the sector so that it survives the worst case scenarios?