Μέλος στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης ορίστηκε η Ελενα Κουντουρά

5192

Τακτικό μέλος στη Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης ορίστηκε η Ελενα Κουντουρά.

ELENA KOYNTOYRA

Tο Συμβούλιο της Ευρώπης http://www.coe.int/ είναι ο επιφανέστερος οργανισμός προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής ηπείρου.
Περιλαμβάνει 47 κράτη μέλη, τα οποία έχουν υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ένα σύμφωνο που έχει σχεδιαστεί για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

– Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επιβλέπει την εφαρμογή της Σύμβασης στα κράτη μέλη. Μεμονωμένα άτομα μπορούν να καταγγείλουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Δικαστήριο του Στρασβούργου εφόσον έχουν εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες έφεσης στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.
– Τα κράτη μέλη συμμετέχουν με εθνικές κοινοβουλευτικές αντιπροσωπίες που απαρτίζουν την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE) .Συνεδριάζει 4 φορές το χρόνο και αποφασίζει για θέματα τα οποία έχουν τεθεί από τις εποπτευόμενες επιτροπές που εργάζονται πάνω στα θέματα της αρμοδιότητάς τους :
Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων και Δημοκρατίας (Committee on Political Affairs and
Democracy)
Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ( Committee on Legal
Affairs and Human Rights )
Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Committee on
Social Affairs, Health and Sustainable Development)
Επιτροπή Μετανάστευσης, Προσφύγων και Εκτοπισθέντων Ατόμων (Committee on
Migration, Refugees and Displaced Persons )
Επιτροπή Πολιτισμού, Επιστήμης, Παιδείας και Μέσων Ενημέρωσης (Committee on
Culture, Science, Education and Media)
Επιτροπή Ισότητας και μη-Διακρίσεων (Committee on Equality and Non-
Discrimination)
Επιτροπή Κανονισμών, Ασυλίας και Θεσμικών Υποθέσεων (Committee on Rules of
Procedure, Immunities and Institutional Affairs)
Επιτροπή Υποχρεώσεων και Δεσμεύσεων των κρατών μελών (Committee on the
Honouring of Obligations and Commitments by Member States of the Council of
Europe)
( http://website-pace.net/web/apce/committees )

Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεργάζεται με τα Ηνωμένα Έθνη, τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη καθώς και με πολλές χώρες εταίρους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Ελενα Κουντουρά, Βουλευτής Α’ Αθήνας, από 23/6/2014 έχει οριστεί τακτικό μέλος στην Επιτροπή Μετανάστευσης, Προσφύγων και Εκτοπισθέντων Ατόμων και αναπληρωματικό μέλος στην Επιτροπή Ισότητας και μη-Διακρίσεων.
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/AssemblyList/MP-Details-EN.asp?MemberID=7268