Ερώτηση προς Κομισιόν για τις πλατφόρμες Google και Αpple εντοπισμού κρουσμάτων κορονοϊού με τη χρήση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων

982

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  προς την Επιτροπή – Elena Kountoura
Θέμα: Να αξιολογήσει η Επιτροπή αν η νέα τεχνολογία της Google και Apple για τον εντοπισμό κρουσμάτων με χρήση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων παραβιάζει το ευρωπαϊκό δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

European Parliament

Στον απόηχο των περιοριστικών μέτρων που λαμβάνουν οι κυβερνήσεις παγκοσμίως για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19, η Apple και η Google ανακοίνωσαν την ανάπτυξη μιας ειδικής τεχνολογίας στις πλατφόρμες των smartphones, προκειμένου να ανταλλάσσουν ασύρματα πληροφορίες μέσω εφαρμογών που θα εκτελούνται από δημόσιες αρχές υγείας και θα παρακολουθούν τους πολίτες που έχουν μολυνθεί από τον ιό μέσω λογισμικού εντοπισμού των επαφών.

Επειδή η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί ύψιστο αγαθό και προτεραιότητα των κρατών που εν μέσω υγειονομικής κρίσης νομοθετούν έκτακτους περιορισμούς δικαιωμάτων.

Επειδή η λήψη των περιοριστικών μέτρων οφείλει να επιδιώκει θεμιτό́ σκοπό́, να πληροί τα κριτήρια της αναγκαιότητας και αναλογικότητας καθώς και να βασίζεται σε ρητές προβλέψεις περιορισμών της διεθνούς και ευρωπαϊκής νομοθεσίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων[1].

Επειδή από το συνδυασμό των αυστηρών διατάξεων του ΓΚΠΔ απαγορεύεται η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα[2] (ευαίσθητα δεδομένα υγείας), ωστόσο η απαγόρευση της επεξεργασίας των ειδικών κατηγοριών δεδομένων[3] δύναται να μην εφαρμόζεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος στο τομέα της δημόσιας υγείας ενώ επιτρέπονται περιορισμοί[4] σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Ερωτάται η Επιτροπή:

– Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να αξιολογηθεί εάν η νέα τεχνολογία ψηφιακής επιτήρησης ως μέτρο περιορισμού δικαιωμάτων[5] πληροί τα κριτήρια της καταλληλότητας και αναγκαιότητας όπως επιτάσσει η αρχή της αναλογικότητας;

– Ποια εχέγγυα προτίθεται να λάβει ώστε η τεχνολογία εντοπισμού να έχει ημερομηνία ισχύος επεξεργασίας των ευαίσθητων δεδομένων χωρίς να επεκταθεί χρονικά εξ αφορμής του έκτακτου γεγονότος της πανδημίας εξασφαλίζοντας έτσι την προσωρινότητα του μέτρου;

[1]Ενδεικτικά: Άρθρα 4παρ.3γ, 5 παρ.1ε,8 παρ.2, 9, 15 της ΕΣΔΑ, Άρθρο 4 ΔΣΑΠΔ, Άρθρο 2 του Τετάρτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου

[2]Άρθρο 9 παρ. 1 ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679

[3]Άρθρο 9 παρ. 2θ ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679

[4]Άρθρο 23 παρ. 1ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679Το δίκαιο της  Ένωσης ή  του  κράτους μέλους στο  οποίο υπόκειται ο  υπεύθυνος επεξεργασίας ή  ο  εκτελών την επεξεργασία των δεδομένων μπορεί να  περιορίζει μέσω νομοθετικού μέτρου το  πεδίο  εφαρμογής των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων που προβλέπονται στα  άρθρα 12 έως  22 και στο άρθρο 34, καθώς και στο  άρθρο 5,  εφόσον οι  διατάξεις του αντιστοιχούν στα  δικαιώματα και  τις  υποχρεώσεις που προβλέπονται στα  άρθρα 12  έως  22,  όταν  ένας  τέτοιος περιορισμός σέβεται την ουσία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και συνιστά αναγκαίο και αναλογικό μέτρο σε μια δημοκρατική κοινωνία για τη διασφάλιση: (μεταξύ άλλων) της δημόσιας υγείας.

[5]Δικαίωμα ελεύθερης ανάπτυξης προσωπικότητας, δικαίωμα στον ιδιωτικό βίο, δικαίωμα ελεύθερης κινήσεως,  προστασία προσωπικών δεδομένων