Ερώτηση προς τους Υπουργό Οικονομικών & Υπουργό Διοικητικής μεταρρύθμισης για τη διάλυση της Γενικής Διευθυνσης Οικονομικών Επιθεωρητών (25.07.2014)

5013

                                                            ΕΡΩΤΗΣΗ

                                                                                              Αθήνα 25 Ιουλίου 2014

Προς :  Υπουργό Οικονομικών
Υπουργό Διοικητικής μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Θέμα : η Διάλυση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης και των οργανικών δομών της, βάλλει το Δημόσιο  Συμφέρον ενώ παραβιάζονται και τα Συνταγματικά κατοχυρωμένα συνδικαλιστικά δικαιώματα των υπαλλήλων της.

Η Οικονομική Επιθεώρηση είναι ιστορικά ο παλαιότερος ελεγκτικός μηχανισμός του Ελληνικού Κράτους και λειτουργεί ώς Ενιαία Ανώτατη Ελεγκτική Αρχή με τις διατάξεις του Ν. 2343/95, διαθέτοντας εμπειρότατο στελεχιακό δυναμικό με αυξημένα τυπικά προσόντα από τους κλάδους του Υπ. Οικονομικών.
Οι Οικονομικοί Επιθεωρητές μέχρι τώρα ασκούσαν εποπτικό, διοικητικό και διαχειριστικό έλεγχο όλων των Υπηρεσιών του Υπ. Οικ., πειθαρχικό έλεγχο του προσωπικού , διαχειριστικούς ελέγχους σε ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ , ΟΤΑ , ΔΕΚΟ κλπ μετά από εισαγγελικές  παραγγελίες,  ελέγχους για λαθρεμπορία και έχουν προσφέρει διαχρονικά ένα σημαντικότατο έργο στον αγώνα κατά της διασπάθισης του δημόσιου χρήματος και της διαφθοράς, έχοντας ώς αποτέλεσμα τον καταλογισμό αρκετών δις € σε παραβατικές υποθέσεις που αφορούσαν Νομικά και Φυσικά πρόσωπα.
Παρόλο που η κυβέρνηση διακηρύττει την ανάγκη εξοικονόμησης χρημάτων , την πάταξη της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς και την αναδιοργάνωση προς βελτίωση των ελεγκτικών μηχανισμών  και του Δημοσίου γενικότερα , στην πράξη πράττει το αντίθετο :
– με τις διατάξεις του Ν.4254/2014(Α87) σταματά τη λειτουργία της Γενικής Δ/νσης της Οικονομικής Επιθεώρησης στις 30/6/2014 καθώς και των περιφερειακών δομών της και συρρικνώνει τις αρμοδιότητες της κατακερματίζοντάς τη λειτουργικά και διοικητικά αφού οι υπάλληλοί της μοιράζονται σε διάφορες Διευθύνσεις της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων.
– με τις προβλεπόμενες δομές του Ν.4254 καταργούνται στην ουσία οι κατασταλτικοί-στοχευμένοι έλεγχοι στις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου ενώ δεν υπάρχει πρόβλεψη για πολλές εκκρεμείς (σε διαδικασία ελέγχου) υποθέσεις οι οποίες πιθανόν θα παραγραφούν η θα μπουν σε διαδικασία «επανεξέτασης» με προφανή το τεράστιο δημοσιονομικό κόστος και την καλλιέργεια «συνθηκών διαφθοράς».
Στις νεοσύστατες Υπηρεσίες τοποθετήθηκαν οι Οικονομικοί Επιθεωρητές, χωρίς να εφαρμοστούν οι διατάξεις α) του άρθρου 1 παρ. Ε περίπτωση 3εε του Νόμου 4254/2014, β) της ΚΥΑ αριθ Δ.Π.Ε. 1016047 ΕΞ 2012  και γ) χωρίς να εκδοθεί μια ενιαία εκδήλωση ενδιαφέροντος για όλες τις θέσεις , αλλά με αδιαφανή και μη αξιόπιστο τρόπο  όπως μας καταγγέλλουν οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι.

Επίσης, με βάση την κοινή Υπουργική απόφαση ΔΠΕ1016047 ΕΞ2012 (ΦΕΚ/Β/659/7-3-2012) όπου περιγράφεται η οργάνωση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων στην οποία πρόκειται να μετακινηθούν οι «καταργούμενοι» Οικονομικοί Επιθεωρητές , αναφέρεται ότι αποκλείεται να μετατεθούν σε αυτή υπάλληλοι πού είναι και συνδικαλιστικά μέλη (αρθρο 6 παράγραφος 5 εδάφιο δ). Με βάση αυτό δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων τα εμπειρότατα μέλη που συμμετέχουν και στο ΔΣ του Πανελληνίου Συλλόγου των Οικονομικών Επιθεωρητών.
Επειδή
–  στον κρισιμότατο τομέα της Οικονομίας και της διαφθοράς, η διάλυση και ο κατακερματισμός του αποτελεσματικού ελεγκτικού μηχανισμού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης και των Οργανικών Μονάδων της, οδηγεί στην πιθανή ακύρωση πορισμάτων ή παραγραφή υποθέσεων με τεράστιο δημοσιονομικό κόστος αφήνοντας χώρο για πράξεις οικονομικής «συναλλαγής και διαφθοράς» .
–  με τις διατάξεις περί «Οργάνωσης της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων» παραβιάζονται, ο Συνδικαλιστικός νόμος 1264/1982 (ΦΕΚ Α/79) και ο νόμος 3528/2007 (ΦΕΚ Α/26 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ) και το Σύνταγμα αφού περιορίζονται οι συνδικαλιστικές ελευθερίες των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Οικονομικών Επιθεωρητών.

Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί:
– Ποιός θα ασκεί οικονομικούς και διαχειριστικούς ελέγχους στους δημόσιους υπόλογους και ποιος θα εποπτεύει τις κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών ?
– Πως θα τοποθετηθούν οι καταργούμενοι Οικονομικοί Επιθεωρητές ώστε να γίνει η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της εμπειρίας και τεχνογνωσίας που έχουν αποκτήσει μέχρι τώρα στον υπηρεσιακό τους βίο ?
– Πως θα αντιμετωπισθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις που ήταν μέχρι τώρα στην αρμοδιότητα των Οικονομικών Επιθεωρητών ?
– Γιατί δεν δημιουργείτε μια ενιαία Ελεγκτική Αρχή με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιθεώρησης υπαγόμενη αποκλειστικά στον Υπουργό Οικονομικών ώστε να είναι διοικητικά και λειτουργικά αποτελεσματική και ελεγκτικά ανεξάρτητη ?
– θα διενεργηθεί εκ νέου η διαδικασία αρχικής επιλογής και τοποθέτησης όλων των Οικονομικών Επιθεωρητών στις επιμέρους υπηρεσίες, αφού πρώτα τηρηθούν οι νόμιμες προϋποθέσεις , κατά τρόπο που να διασφαλίζεται πλήρως , η διαφάνεια, η αξιοκρατία και το αδιάβλητο της διαδικασίας ?
– Θα τροποποιήσετε τη διάταξη από τη σχετική ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/659/7-3-2012) ώστε αφενός να μην περιορίζονται οι συνδικαλιστικές ελευθερίες των υπαλλήλων και αφετέρου να δίνεται η δυνατότητα σε εμπειρότατα στελέχη (εκλεγμένα σε συνδικαλιστικά όργανα) να τοποθετούνται στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων?

Η ερωτώσα βουλευτής
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ