Ερώτηση προς Κομισιόν : Η Επιτροπή να προτάξει την ανάγκη συλλογής αξιόπιστων και συγκρίσιμων δεδομένων από τα Κράτη Μέλη για τα αγνοούμενα παιδιά.

7462

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή / Άρθρο 138 του Κανονισμού – Elena Kountoura

Θέμα: Η Επιτροπή να προτάξει την ανάγκη συλλογής αξιόπιστων και συγκρίσιμων δεδομένων από τα Κράτη Μέλη για τα αγνοούμενα παιδιά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τα Εξαφανισμένα Παιδιά κάθε 2 λεπτά σημειώνεται και μια νέα εξαφάνιση παιδιού στην ΕΕ. Οι εξαφανίσεις αυτές συνδέονται με αίτια όπως η κακομεταχείριση, η βία, το έγκλημα, η παραμέληση, οι συγκρούσεις και η φτώχεια. Δυστυχώς, όμως, καθίσταται δύσκολη η γνώση της πλήρους διάστασης του φαινομένου, κυρίως λόγω της έλλειψης αξιόπιστων, συγκρίσιμων δεδομένων. Σε σχετική έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 20131, επισημαίνεται η έλλειψη ομοιομορφίας των στοιχείων που τηρούνται σε κάθε Κ-Μ και περιλαμβάνονται συστάσεις προς τα Κ-Μ, ώστε να τηρούνται αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία και να μπορεί να πραγματοποιηθεί συγκριτική ανάλυση.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

-ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΕΕ και η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού απαιτούν «το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού» να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα σε όλες τις ενέργειες που αφορούν παιδιά·

-τo φαινόμενο της εξαφάνισης των παιδιών δεν περιορίζεται από τα εθνικά σύνορα και συνεπώς απαιτεί ευρωπαϊκές δομές στήριξης, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, συντονισμένες πολιτικές διασυνοριακής συνεργασίας2 και αξιόπιστα, συγκρίσιμα δεδομένα του ακριβούς αριθμού των περιπτώσεων ανηλίκων που εξαφανίζονται·

Ερωτάται η Επιτροπή:

-Ποιες συστάσεις της προς τα Κράτη-Μέλη δεν έχουν εφαρμοστεί;

-Σε ποιες ενέργειες έχει προχωρήσει για τη διασφάλιση της συλλογής αξιόπιστων και συγκρίσιμων δεδομένων από τα Κ-Μ;

-Πως διασφαλίζει την ευθύνη των Κ-Μ για την προβολή, τη διάθεση πόρων και την ποιότητα των ανοικτών τηλεφωνικών γραμμών των αγνοουμένων παιδιών;

 


1 –  Βλ. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/655b34ad-341b-4348-9e3b­38741ff40f23/language-en/format-PDF/source-93365345

2  – Το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο έχει ζητήσει από τα κράτη μέλη να εντείνουν επειγόντως τις προσπάθειες για την από κοινού αντιμετώπιση των διαφόρων μορφών οργανωμένου εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας παιδιών, την καταπολέμηση της ατιμωρησίας και την εξασφάλιση ταχείας άσκησης δίωξης κατά των αυτουργών, είτε είναι πολίτες της ΕΕ είτε είναι πολίτες τρίτων χωρών. Βλ ψήφισμα Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου P8_TA(2018)0201.