Ερώτηση Έλενας Κουντουρά στην Κομισιόν σχετικά με τη βία κατά των γυναικών: Έλλειμμα αξιόπιστων και συγκρίσιμων ευρωπαϊκών στοιχείων

6977

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή / Άρθρο 138 του Κανονισμού – Elena Kountoura (GUE/NGL).

ELENA KOUNTOURA MEP

Θέμα: Έλλειμμα αξιόπιστων και συγκρίσιμων ευρωπαϊκών στοιχείων σχετικά με τη βία κατά των γυναικών.
Σύμφωνα με μελέτες για τη βία κατά των γυναικών (1), στην ΕΕ, το 1/3 των γυναικών έχει βιώσει κάποια μορφή σωματικής και/ή σεξουαλικής βίας απ’ την ηλικία των 15 ετών. Αντιστοίχως, 1/10 γυναίκες έχει βιώσει κάποια μορφή σεξουαλικής βίας και 1/20 έχει υποστεί βιασμό (2).
Ωστόσο, εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρό έλλειμμα ως προς την ύπαρξη αξιόπιστων και
συγκρίσιμων στοιχείων σχετικά με τη βία κατά των γυναικών. Η έλλειψη κοινού ορισμού της βίας κατά των γυναικών και οι διαφορές στην μεθοδολογία συλλογής δεδομένων σε εθνικό επίπεδο, συνιστούν εμπόδιο στη συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων.
H πλειοψηφία των γυναικών δεν αναφέρει τα περιστατικά στις αρχές, αλλά ακόμη και όταν το κάνει, παρατηρείται έλλειμμα στην συστηματική καταγραφή τους (3). Ο φόβος, η ντροπή, η έλλειψη εμπιστοσύνης προς στις αρχές, η στάση της κοινωνίας απέναντι στη βία κατά των γυναικών αποτρέπουν, μεταξύ άλλων,τις γυναίκες απ’ το να τα αναφέρουν.Ως εκ τούτου, το πλήρες φάσμα βίας κατά των γυναικών δεν αντικατοπτρίζεται στα επίσημα ευρωπαϊκά στοιχεία.
Ερωτάται η Επιτροπή:
Ποιες πρωτοβουλίες σκοπεύει να αναλάβει προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι γυναίκες, θύματα βίας, θα αναφέρουν τα περιστατικά, ότι λαμβάνουν κατάλληλη στήριξη, ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους και έχουν ουσιαστική πρόσβαση στη δικαιοσύνη;
Με ποιο τρόπο θα διασφαλίσει ότι τα Κ-Μ καταγράφουν και ερευνούν αποτελεσματικά τα
αναφερόμενα περιστατικά και ότι εφαρμόζουν στη νομοθεσία και στην πράξη τις θετικές υποχρεώσεις που πηγάζουν από τον ΧΘΔΕΕ (4) και την ΕΣΔΑ (5) για την αποτελεσματική προστασία των θυμάτων.

———-
(1) Ενδεικτικά βλ https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2014-vaw-survey-main-resultsapr14_en.pdf και https://ec.europa.eu/justice/saynostopvaw/downloads/materials/pdf/4.pdf
(2) Στην ΕΕ λαμβάνουν χώρα κατ’ έτος περίπου 3.500 θάνατοι που σχετίζονται με την ενδοοικογενειακή βία. Με άλλα λόγια, υπάρχουν περισσότερα από εννέα θύματα ημερησίως, απ’τα οποία τα επτά είναι γυναίκες.
(3) Μόνο το 1/3 των γυναικών-θυμάτων ανέφερουν τα περιστατικά στις αρχές.
βλ:https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-basedviolence/ending-gender-based-violence_en#collecting-reliable-data-on-gender-based-violence
(4) Η βία κατά των γυναικών αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους και ακραία μορφή διάκρισης, η οποία πηγάζει από τις ανισότητες μεταξύ των φύλων και συμβάλλει στη διατήρηση και την ενίσχυσή τους. Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί θεμελιώδη αξία και στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αναγνωρίζεται από τις συνθήκες [άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)] και από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 23). Ο Χάρτης αναγνωρίζει επίσης το δικαίωμα
στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, το δικαίωμα στη ζωή και το δικαίωμα στην ακεραιότητα του προσώπου και απαγορεύει την απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση, καθώς και όλες τις μορφές δουλείας και αναγκαστικής εργασίας (άρθρα 1 έως 5 του Χάρτη).
(5) Μεταξύ άλλων το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ (βλ υπόθεση E.M. κατά Ρουμανίας) και το άρθρο 8 ΕΣΔΑ που αφορά στο καθήκον του κράτους να προστατεύει τη φυσική και ψυχολογική ακεραιότητα των ατόμων (βλ υπόθεση Bevacqua και S κατά. Βουλγαρίας).