Ερώτηση προς Κομισιόν σχετικά με τη χρήση διαφανούς μάσκας για άτομα με αναπηρία λόγω απώλειας ακοής που εξαρτώνται απ’το διάβασμα των χειλιών για την επικοινωνία τους.

5418

Να στηρίξει η Επιτροπή τη χρήση διαφανούς μάσκας για άτομα με αναπηρία λόγω απώλειας ακοής που εξαρτώνται απ’το διάβασμα των χειλιών για την επικοινωνία τους.

Κατά το στάδιο της βαθμιαίας άρσης των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19, τα Κ-Μ αποφάσισαν, μεταξύ άλλων, ως υποχρεωτική τη χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους (ιατρεία, μέσα μαζικής μεταφοράς, σούπερ μάρκετ κ.α.). Ωστόσο, η ευρεία χρήση της μάσκας προκαλεί έντονη ανησυχία σε ανθρώπους με απώλεια ακοής, που εξαρτώνται απ’το διάβασμα των χειλιών για την επικοινωνία τους στη νοηματική γλώσσα και, ως εκ τούτου, ζητούν την πρόβλεψη της χρήσης διαφανών μασκών[1].

-Επειδή σύμφωνα με τον ΠΟΥ το 6,1% του παγκόσμιου πληθυσμού (466 εκατομμύρια άνθρωποι) παρουσιάζει αναπηρία λόγω απώλειας ακοής.

-Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 9της Σύμβασης των Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία[2]τα συμβαλλόμενα Μέρη οφείλουν, μεταξύ άλλων, να μεριμνούν για την εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στο φυσικό περιβάλλον, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στην ενημέρωση και στην επικοινωνία[3].

-Επειδή η μη χρήση διαφανών μασκών μπορεί σε αρκετές περιπτώσεις να στερήσει στους πολίτες με βαρηκοΐα/κώφωση το δικαίωμα στην ισότιμη πρόσβαση στην ενημέρωση και ως εκ τούτου να οδηγήσει σε έλλειψη επικοινωνίας και κοινωνική απομόνωση, θέτοντας σε κίνδυνο την ατομική τους αυτονομία και ανεξαρτησία.

Ερωτάται η Επιτροπή:

  • Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει ώστε να εξασφαλιστούν κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις για άτομα με αναπηρία λόγω απώλειας ακοής, όπως η χρήση διαφανούς μάσκας, προκειμένου οι εκφράσεις του προσώπου και η κίνηση των χειλιών να είναι ορατές;
  • Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να αντιμετωπιστούν φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού και απομόνωσης των πολιτών που χρησιμοποιούν ως μέσω επικοινωνίας τη νοηματική γλώσσα;

[1]Βλ τις 10 συστάσεις για μια χωρίς αποκλεισμούς απάντηση στον COVID-19 της ∆ιεθνούς Συμμαχίας για την Αναπηρία http://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/ida_recommendations_for_disability-inclusive_covid19_response_final.pdf

[2]Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία αποτελεί την πρώτη διεθνή συνθήκη ανθρωπίνων δικαιωμάτων που κύρωσε η ΕΕ. H Σύμβαση έχει υπογραφεί και έχει κυρωθεί και από τα 27 Κράτη Μέλη της Ε.Ε.

[3]Επιπλέον,σύμφωνα με το άρθρο 21της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, «τα συμβαλλόμενα κράτη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης και γνώμης, περιλαμβανομένης της ελευθερίας αναζήτησης, λήψης και μετάδοσης πληροφοριών και απόψεων σε ισότιμη βάση με τους άλλους και με όλες τις μορφές επικοινωνίας που επιλέγουν». Ομοίως, η κοινωνική προστασία και η ένταξη βρίσκονται στον πυρήνα του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και πρέπει βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής αντίδρασης στις κοινωνικές προκλήσεις που οξύνονται λόγω της πανδημίας.