Επέκταση της υποχρεωτικής δήλωσης της προέλευσης για όλα τα τρόφιμα που κυκλοφορούν στην ΕΕ

7710

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή / Άρθρο 138 του Κανονισμού – Elena Kountoura (GUE/NGL).

ELENA KOUNTOURA MEP ( GUE/NGL )

Θέμα: Επέκταση της υποχρεωτικής δήλωσης της προέλευσης για όλα τα τρόφιμα που
κυκλοφορούν στην ΕΕ.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία,η δήλωση της προέλευσης είναι υποχρεωτική μόνο για ορισμένα τρόφιμα ή στην περίπτωση που η μη αναγραφή της ενδέχεται να παραπλανήσει τον καταναλωτή. Και στην περίπτωση αυτή, όμως, η δήλωση είναι ιδιαίτερα ευέλικτη, επιτρέποντας στον παρασκευαστή να δηλώσει λ.χ.την προέλευση απλά με τη γενική αναφορά «ΕΕ»/«εκτός ΕΕ» ή ότι ο τόπος προέλευσης του πρωταρχικού συστατικού του τροφίμου διαφέρει από τη χώρα καταγωγής.
Λαμβάνοντας υπόψη:
-Το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εφαρμογή της υποχρεωτικής δήλωσης της
προέλευσης για όλα τα είδη γάλακτος/γαλακτοκομικών και προϊόντων με βάση το κρέας, καθώς και για την επέκτασή της στα τρόφιμα που αποτελούνται από ένα συστατικό∙
-Την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «EAT ORIGINAL» που έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 878.861 υπογραφές και ζητά από την Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλίες για την υποχρεωτική δήλωση προέλευσης για όλα τα τρόφιμα∙
-Ότι η υποχρεωτική δήλωση προέλευσης θα συμβάλει στην αποτροπή αθέμιτων εμπορικών
πρακτικών που βλάπτουν τη δημόσια υγεία, την κοινή αγορά και τις εθνικές οικονομίες, ενισχύοντας την προστιθέμενη αξία των ευρωπαϊκών αγροδιατροφικών προϊόντων∙
-Ότι επτά Κ-M έχουν ήδη υιοθετήσει προσωρινά εθνικά μέτρα σε τρόφιμα για τα οποία δεν
προβλέπεται υποχρεωτική δήλωση προέλευσης∙
Ερωτάται η Επιτροπή:
1.Εξετάζει τη δυνατότητα να επεκτείνει την υποχρεωτική δήλωση της προέλευσης για όλα τα τρόφιμα;
2.Σε ποια συμπεράσματα έχει καταλήξει σχετικά με τον αντίκτυπο των προσωρινών μέτρων που εφάρμοσαν ορισμένα Κ-M στους καταναλωτές, την εσωτερική αγορά και το εμπόριο;